สารสนเทศทั้ง 6 กลุ่มงาน ของกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

   กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.อบ2. ได้จัดแบ่งกลุ่มงานออกเป็น 6 กลุ่มงานตามภารกิจของงานในกลุ่มนิเทศฯ ซึ่งได้รวบรวมและจัดเก็บไว้บ Google Drive ซึ่งจะสามารถสืบค้นดูข้อมูลทางออนไลน์ได้ทุกที่ทุกเวลา ตอบสนองการใช้งานยุค 4.0 


https://drive.google.com/drive/folders/1g3VNlJiHA-GyU5OQ3BsRsnLz3CFo1UBT?usp=sharing

https://drive.google.com/drive/folders/1vT-6E4yfHUGTMaDot5M40wg8fxGjJnDh?usp=sharing

https://drive.google.com/drive/folders/1PDRrgjymrsqSIV6jXUSFNzswlusmE29K?usp=sharing

รายงานผลการนิเทศ DLTV

https://drive.google.com/drive/folders/1ubI3Bez6on-5VZlN2GFVkrLR5DyuqNfV?usp=sharing

https://drive.google.com/drive/folders/1gLPuks1DYsXesGhujnx4eM_nex1j2bhz?usp=sharing

งานปฐมวัย


Comments