บุคลากรกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

ชื่อ-สกุล : น.ส.ปริชมน  กาลพัฒน์
ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ :
E-mail :.......@esdc.go.th


ชื่อ-สกุล : น.ส.ศิริพรรณ์ แก้วเนตร
ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ :
E-mail :.......@esdc.go.th

ชื่อ-สกุล : นายธรรมนูญ ล้อมทอง
ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์
วิทยฐานะ : ชำนาญการ
โทรศัพท์ :
E-mail :.......@esdc.go.thชื่อ-สกุล : นางขวัญตา บุญเหลา
ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ :
E-mail :.......@esdc.go.th


ชื่อ-สกุล : นางสมภักดิ์  สลักทอง
ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ :
E-mail :.......@esdc.go.th


ชื่อ-สกุล : น.ส.วรรณงาม มาระครอง
ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ :
E-mail :.......@esdc.go.thชื่อ-สกุล : นายเวียงชัย  แสงทอง
ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ : 0857747443
E-mail :.......@esdc.go.thชื่อ-สกุล : นายวิรัตน์  ท้าวด่อน
ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ :  0892312119
E-mail :.......@esdc.go.th :


ชื่อ-สกุล : นายพงษ์สวัสดิ์  กวนชัยภูมิ
ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ :
E-mail :.......@esdc.go.th


ชื่อ-สกุล : นายสังคม  กุลสุวรรณ
ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์
วิทยฐานะ : ชำนาญการ
โทรศัพท์ : -
E-mail : ubn2@esdc.go.th


                      
ชื่อ-สกุล : นางสาวอชิรญา สืบเหล่า
ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ : 
E-mail :.......@esdc.go.th
Comments