บุคลากรกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาชื่อ-สกุล : นายมนต์ศักดิ์  สืบเชื้อ
ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ : 0811856841
E-mail :

ชื่อ-สกุล : นายวสันต์ ใจชื่น
ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ :
E-mail :.......@esdc.go.th


ชื่อ-สกุล : น.ส.ปริชมน  กาลพัฒน์
ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ :
E-mail :.......@esdc.go.th


ชื่อ-สกุล : น.ส.ศิริพรรณ์ แก้วเนตร
ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ :
E-mail :.......@esdc.go.th


ชื่อ-สกุล : นายภูริภัทร  เขียวขำ
ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ :
E-mail :.......@esdc.go.thชื่อ-สกุล : นายธรรมนูญ ล้อมทอง
ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์
วิทยฐานะ : ชำนาญการ
โทรศัพท์ :
E-mail :.......@esdc.go.th

ชื่อ-สกุล : น.ส.จินต์ณธิป กุลโชติ
ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ :
E-mail :.......@esdc.go.th


ชื่อ-สกุล : นางขวัญตา บุญเหลา
ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ :
E-mail :.......@esdc.go.th


ชื่อ-สกุล : นางสมภักดิ์  สลักทอง
ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ :
E-mail :.......@esdc.go.th


ชื่อ-สกุล : น.ส.วรรณงาม มาระครอง
ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ :
E-mail :.......@esdc.go.thชื่อ-สกุล : นายเวียงชัย  แสงทอง
ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ : 0857747443
E-mail :.......@esdc.go.th

ชื่อ-สกุล : นายณัฐศักดิ์  สำเภา
ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ :
E-mail :.......@esdc.go.th


ชื่อ-สกุล : นายวิรัตน์  ท้าวด่อน
ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ :  0892312119
E-mail :.......@esdc.go.th :


ชื่อ-สกุล : นายพงษ์สวัสดิ์  กวนชัยภูมิ
ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ :
E-mail :.......@esdc.go.th


ชื่อ-สกุล : นายสังคม  กุลสุวรรณ
ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์
วิทยฐานะ : ชำนาญการ
โทรศัพท์ : 089-6807908
E-mail : ubn2@esdc.go.thชื่อ-สกุล : นายชาญวิทย์ สุริพันธ์วรโชติ
ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์
วิทยฐานะ : ชำนาญการ
โทรศัพท์ : 0879614206
E-mail :.......@esdc.go.th                                                                                                        

Comments