การนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

การอบรมเชิงปฎิบัติการการพัฒนาศึกษานิเทศก์รุ่นใหม่เพื่อการขับเคลื่อนการปฎิรูปการเรียนรู้

โพสต์1 ก.พ. 2559 19:01โดยubn2 admin

การอบรมเชิงปฎิบัติการการพัฒนาศึกษานิเทศก์รุ่นใหม่เพื่อการขับเคลื่อนการปฎิรูปการเรียนรู้ ระหว่างวันที่ 21-24 มกราคม 2559 ณ โรงแรมบางแสนเอสทู บางแสน อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่2 ภาวะผู้นำทางการศึกษา

การอบรมปฏิบัติการนำร่องการใช้งาน OBEC Content Center ระหว่างวันที่ 13-18 มกราคม 2559

โพสต์1 ก.พ. 2559 18:24โดยubn2 admin

https://plus.google.com/106831062408751002921/posts/K6DVMe5Bzne
สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดการอบรมปฏิบัติการนำร่องการใช้งาน OBEC Content Center ระหว่างวันที่ 13-18 มกราคม 2559 พัฒนาครูและบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษาในด้านการใช้งานคลังเนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC Content Center) เพื่อเข้าถึงเนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์สำหรับประยุกต์ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนและเผยแพร่ให้กับนักเรียนเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต https://plus.google.com/106831062408751002921/posts/K6DVMe5Bzne

การนิเทศติดตามโรงเรียนบ้านแหลมทอง

โพสต์24 พ.ย. 2558 06:34โดยubn2 admin

วันที่ 3 พ.ย. 2558 การจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้  โรงเรียนบ้านแหลมทอง กลุ่มเครือข่าย 18 อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี ได้รับการต้อนรับจากผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแหลมทอง และคณะครูโรงเรียนบ้านแหลมทอง การจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน ส่งเสริมให้เด็กนักเรียนทำกิจกรรมที่ฝึกการใช้ทักษะทั้ง 4 H โดยบูรณาการทั้ง 4 H ผ่านกิจกรรม เช่นปลูกผักสวนครัว นักเรียนมีการวางแผนการปลูกผัก ชนิดผักที่เหมาะสม ลงมือปลูกโดยช่วยกันเตรียมดินสร้างความรัก สามัคคี ผลผลิตที่ได้ปลอกสารพิษ โรงเรียนนำมาปรุงอาหารให้รับประทาน ส่วนที่เหลือ แจกจ่าย และจำหน่ายเป็นรายได้ระหว่างเรียน

ผู้ออกนิเทศ
1. นายธวัชชัย  นวลศรี    ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
2. นายเฉลิมพล  สายหอม     ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
3. นายสุริยนต์  ไชยมาตร์    ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
4. นายคชกรณ์  บัวคำ    ศึกษานิเทศก์

1-3 of 3