การนิเทศติดตามโรงเรียนบ้านแหลมทอง

โพสต์24 พ.ย. 2558 06:34โดยubn2 admin
วันที่ 3 พ.ย. 2558 การจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้  โรงเรียนบ้านแหลมทอง กลุ่มเครือข่าย 18 อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี ได้รับการต้อนรับจากผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแหลมทอง และคณะครูโรงเรียนบ้านแหลมทอง การจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน ส่งเสริมให้เด็กนักเรียนทำกิจกรรมที่ฝึกการใช้ทักษะทั้ง 4 H โดยบูรณาการทั้ง 4 H ผ่านกิจกรรม เช่นปลูกผักสวนครัว นักเรียนมีการวางแผนการปลูกผัก ชนิดผักที่เหมาะสม ลงมือปลูกโดยช่วยกันเตรียมดินสร้างความรัก สามัคคี ผลผลิตที่ได้ปลอกสารพิษ โรงเรียนนำมาปรุงอาหารให้รับประทาน ส่วนที่เหลือ แจกจ่าย และจำหน่ายเป็นรายได้ระหว่างเรียน

ผู้ออกนิเทศ
1. นายธวัชชัย  นวลศรี    ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
2. นายเฉลิมพล  สายหอม     ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
3. นายสุริยนต์  ไชยมาตร์    ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
4. นายคชกรณ์  บัวคำ    ศึกษานิเทศก์
Comments