รายงานผลการนิเทศ ติดตามและประเมินผลโครงการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV

รายงานผลการนิเทศ ติดตามและประเมินผลโครงการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV
ด้านที่1 ปัจจัยพื้นฐานของสถานศึกษา

มาตรฐานที่ 1 ด้านปัจจัยพื้นฐานของสถานศึกษา ‎(การตอบกลับ)‎

ด้านที่ 2 ผู้บริหารสถานศึกษา

‎(DLTV)‎ มาตรฐานที่ 2 ด้านผู้บริหารสถานศึกษา ‎(การตอบกลับ)‎


ด้านที่ 3 ด้านครูผู้สอน

‎(DLTV)‎ มาตรฐานที่ 3 ด้านครูผู้สอน ‎(การตอบกลับ)‎


ด้านที่ 4 นักเรียน

‎(DLTV)‎ มาตรฐานที่ 4 ด้านนักเรียน ‎(การตอบกลับ)‎

Comments