การศึกษาผลการใช้ชุดฝึกอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกลโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับโรงเรียน

โพสต์6 ต.ค. 2563 20:38โดยubn2 admin   [ อัปเดต 6 ต.ค. 2563 20:40 ]

บทคัดย่อ

 ชื่อเรื่อง          การศึกษาผลการใช้ชุดฝึกอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกลโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับโรงเรียน

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ผู้รายงาน           นายสังคม  กุลสุวรรณ

หน่วยงานที่สังกัด         สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2

ปีที่รายงาน                พ.ศ. 2563

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    

Comments