กลุ่มงานวัดผลและประเมินผลการศึกษา


นายมนต์ศักดิ์  สืบเชื้อ
ศึกษานิเทศก์  
หัวหน้ากลุ่มงาน
                                   
นายสรพงศ์  ปรักเจริญ
    ศึกษานิเทศก์
                     


นายภูริช  เจริญรัตนพันธ์ุ
    ศึกษานิเทศก์

ประชาสัมพันธ์จากกลุ่ม

Comments