News‎ > ‎

แนวทางการดำเนินงานค่ายวิชาการยกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ ปีการศึกษา 2559

โพสต์17 ม.ค. 2560 21:55โดยubn2 admin

 ตามที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2  ได้กำหนดให้เครือข่ายสถานศึกษาดำเนินการจัดค่ายวิชาการ จำนวน 5 วัน ในระหว่างวันที่ 17-20 และ 23 มกราคม 2560 ด้วย เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยเฉพาะการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2559 เป็นการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาของจังหวัด รวมทั้งสนับสนุนแนวทางการปฏิรูปการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม ตามเป้าหมายของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี ที่ต้องการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้นเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 จึงขอแจ้งแนวทางการดำเนินการจัดค่ายวิชาการ ดังนี้