กิจกรรมล่าสุดของไซต์

30 พ.ค. 2565 02:48 ubn2 admin แก้ไข บุคลากรกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
30 พ.ค. 2565 02:47 ubn2 admin แก้ไข กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และนิเทศการศึกษา
30 พ.ค. 2565 02:47 ubn2 admin แนบ 2.png กับ กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และนิเทศการศึกษา
30 พ.ค. 2565 02:46 ubn2 admin แก้ไข กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา
15 พ.ค. 2565 20:29 ubn2 admin แก้ไข หน้าหลัก
15 พ.ค. 2565 20:27 ubn2 admin แนบ การอบรมเชิงปฏิบัติการ (3).png กับ หน้าหลัก
15 พ.ค. 2565 20:25 ubn2 admin แนบ การอบรมเชิงปฏิบัติการ.png กับ หน้าหลัก
16 มี.ค. 2565 20:35 ubn2 admin แก้ไข หน้าหลัก
16 มี.ค. 2565 20:34 ubn2 admin แนบ obeccontent-ss-1024x709.jpg กับ หน้าหลัก
16 มี.ค. 2565 20:33 ubn2 admin แนบ obeccontent1.jpg กับ หน้าหลัก
18 ม.ค. 2565 21:02 ubn2 admin แก้ไข กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และนิเทศการศึกษา
18 ม.ค. 2565 21:01 ubn2 admin แก้ไข กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
18 ม.ค. 2565 21:00 ubn2 admin แก้ไข บุคลากรกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
14 พ.ย. 2564 21:34 ubn2 admin แก้ไข หน้าหลัก
14 พ.ย. 2564 21:31 ubn2 admin อัปเดต samon.jpg
14 พ.ย. 2564 21:29 ubn2 admin อัปเดต samon.jpg
14 พ.ย. 2564 21:27 ubn2 admin แนบ samon.jpg กับ หน้าหลัก
14 พ.ย. 2564 21:25 ubn2 admin แนบ 141B1F08-3644-40B7-BAA8-91931499DA6A.jpeg กับ หน้าหลัก
14 พ.ย. 2564 21:23 ubn2 admin แก้ไข หน้าหลัก
14 พ.ย. 2564 20:37 ubn2 admin แก้ไข หน้าหลัก
14 พ.ย. 2564 20:37 ubn2 admin แก้ไข หน้าหลัก
14 พ.ย. 2564 20:31 ubn2 admin แก้ไข หน้าหลัก
8 พ.ย. 2564 20:02 ubn2 admin แก้ไข คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (กตปน)
8 พ.ย. 2564 20:01 ubn2 admin แนบ 62239298_2382139502069155_6916193486085554176_n.jpg กับ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (กตปน)
6 ต.ค. 2564 19:27 ubn2 admin แนบ 62239298_2382139502069155_6916193486085554176_n.jpg กับ หน้าหลัก

เก่ากว่า | ใหม่กว่า