กิจกรรมล่าสุดของไซต์

15 มิ.ย. 2563 01:15 ubn2 admin แก้ไข หน้าหลัก
14 มิ.ย. 2563 23:51 ubn2 admin แก้ไข หน้าหลัก
14 มิ.ย. 2563 23:50 ubn2 admin แนบ covid.jpg กับ หน้าหลัก
14 มิ.ย. 2563 23:47 ubn2 admin แก้ไข หน้าหลัก
14 มิ.ย. 2563 23:46 ubn2 admin แก้ไข หน้าหลัก
1 พ.ค. 2563 00:09 ubn2 admin แก้ไข กลุ่มงานวัดผลและประเมินผลการศึกษา
1 พ.ค. 2563 00:08 ubn2 admin แนบ viengchai.png กับ กลุ่มงานวัดผลและประเมินผลการศึกษา
1 พ.ค. 2563 00:06 ubn2 admin แก้ไข กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
1 พ.ค. 2563 00:06 ubn2 admin แนบ king.jpg กับ กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
1 พ.ค. 2563 00:05 ubn2 admin แก้ไข บุคลากรกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
1 พ.ค. 2563 00:04 ubn2 admin แนบ king.jpg กับ บุคลากรกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
30 เม.ย. 2563 21:16 ubn2 admin แก้ไข กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา
30 เม.ย. 2563 21:15 ubn2 admin แนบ vasan.jpg กับ กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา
30 เม.ย. 2563 21:15 ubn2 admin แก้ไข บุคลากรกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
30 เม.ย. 2563 21:13 ubn2 admin แนบ vasan.jpg กับ บุคลากรกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
16 เม.ย. 2563 01:33 ubn2 admin แนบ logo.png กับ แบบรายงานผลการดำเนินงานการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
16 เม.ย. 2563 01:33 ubn2 admin สร้าง แบบรายงานผลการดำเนินงานการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
16 เม.ย. 2563 01:28 ubn2 admin แก้ไข หน้าหลัก
16 เม.ย. 2563 01:23 ubn2 admin แก้ไข หน้าหลัก
22 ธ.ค. 2562 23:45 ubn2 admin แก้ไข หน้าหลัก
22 ธ.ค. 2562 23:40 ubn2 admin แก้ไข หน้าหลัก
22 ธ.ค. 2562 23:40 ubn2 admin แนบ test.jpg กับ หน้าหลัก
31 ส.ค. 2562 19:10 ubn2 admin แก้ไข หน้าหลัก
31 ส.ค. 2562 19:09 ubn2 admin แนบ header3.jpg กับ หน้าหลัก
2 ส.ค. 2562 00:28 ubn2 admin แก้ไข หน้าหลัก

เก่ากว่า | ใหม่กว่า