กิจกรรมล่าสุดของไซต์

15 พ.ย. 2563 19:07 ubn2 admin แก้ไข กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
15 พ.ย. 2563 19:06 ubn2 admin แก้ไข กลุ่มงานนิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและจัดการศึกษา
15 พ.ย. 2563 19:05 ubn2 admin แก้ไข กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา
15 พ.ย. 2563 19:05 ubn2 admin แก้ไข บุคลากรกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
15 พ.ย. 2563 19:04 ubn2 admin แนบ ann.jpg กับ บุคลากรกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
15 พ.ย. 2563 18:45 ubn2 admin แก้ไข บุคลากรกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
3 พ.ย. 2563 04:41 ubn2 admin แก้ไข หน้าหลัก
3 พ.ย. 2563 04:39 ubn2 admin แก้ไข บุคลากรกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
3 พ.ย. 2563 04:37 ubn2 admin แก้ไข หน้าหลัก
3 พ.ย. 2563 04:36 ubn2 admin แก้ไข หน้าหลัก
3 พ.ย. 2563 04:36 ubn2 admin แนบ pongsawat2.png กับ หน้าหลัก
6 ต.ค. 2563 21:40 ubn2 admin แก้ไข หน้าหลัก
6 ต.ค. 2563 20:40 ubn2 admin แก้ไข การศึกษาผลการใช้ชุดฝึกอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกลโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับโรงเรียน
6 ต.ค. 2563 20:38 ubn2 admin แนบ 8.บทความ(นายสังคม กุลสุวรรณ).pdf กับ การศึกษาผลการใช้ชุดฝึกอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกลโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับโรงเรียน
6 ต.ค. 2563 20:38 ubn2 admin สร้าง การศึกษาผลการใช้ชุดฝึกอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกลโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับโรงเรียน
15 มิ.ย. 2563 01:15 ubn2 admin แก้ไข หน้าหลัก
14 มิ.ย. 2563 23:51 ubn2 admin แก้ไข หน้าหลัก
14 มิ.ย. 2563 23:50 ubn2 admin แนบ covid.jpg กับ หน้าหลัก
14 มิ.ย. 2563 23:47 ubn2 admin แก้ไข หน้าหลัก
14 มิ.ย. 2563 23:46 ubn2 admin แก้ไข หน้าหลัก
1 พ.ค. 2563 00:09 ubn2 admin แก้ไข กลุ่มงานวัดผลและประเมินผลการศึกษา
1 พ.ค. 2563 00:08 ubn2 admin แนบ viengchai.png กับ กลุ่มงานวัดผลและประเมินผลการศึกษา
1 พ.ค. 2563 00:06 ubn2 admin แก้ไข กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
1 พ.ค. 2563 00:06 ubn2 admin แนบ king.jpg กับ กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
1 พ.ค. 2563 00:05 ubn2 admin แก้ไข บุคลากรกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

เก่ากว่า | ใหม่กว่า