กิจกรรมล่าสุดของไซต์

11 ม.ค. 2564 01:59 ubn2 admin แก้ไข กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
11 ม.ค. 2564 01:59 ubn2 admin แนบ IMG_20201230_111821.jpg กับ กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
11 ม.ค. 2564 01:58 ubn2 admin แนบ IMG_20201230_111721.jpg กับ กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
11 ม.ค. 2564 01:57 ubn2 admin แก้ไข กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และนิเทศการศึกษา
11 ม.ค. 2564 01:57 ubn2 admin แนบ IMG_20201230_110325.jpg กับ กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และนิเทศการศึกษา
11 ม.ค. 2564 01:56 ubn2 admin แก้ไข กลุ่มงานนิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและจัดการศึกษา
11 ม.ค. 2564 01:54 ubn2 admin แนบ IMG_20201230_110816.jpg กับ กลุ่มงานนิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและจัดการศึกษา
11 ม.ค. 2564 01:54 ubn2 admin แนบ IMG_20201230_111944.jpg กับ กลุ่มงานนิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและจัดการศึกษา
11 ม.ค. 2564 01:53 ubn2 admin แก้ไข กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา
11 ม.ค. 2564 01:53 ubn2 admin แนบ IMG_20201230_110108.jpg กับ กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา
11 ม.ค. 2564 01:52 ubn2 admin แนบ IMG_20201230_104700.jpg กับ กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา
11 ม.ค. 2564 01:51 ubn2 admin แก้ไข กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
11 ม.ค. 2564 01:51 ubn2 admin แนบ IMG_20201230_111158.jpg กับ กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
11 ม.ค. 2564 01:50 ubn2 admin อัปเดต IMG_20201230_111610.jpg
11 ม.ค. 2564 01:45 ubn2 admin แนบ IMG_20201230_111610.jpg กับ กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
11 ม.ค. 2564 01:33 ubn2 admin อัปเดต 137518410_1040384226469915_7730184459151015859_n.jpg
11 ม.ค. 2564 01:31 ubn2 admin อัปเดต 137518410_1040384226469915_7730184459151015859_n.jpg
11 ม.ค. 2564 01:29 ubn2 admin แนบ 137518410_1040384226469915_7730184459151015859_n.jpg กับ หน้าหลัก
11 ม.ค. 2564 01:25 ubn2 admin แนบ vichai.jpg กับ หน้าหลัก
11 ม.ค. 2564 00:56 ubn2 admin แก้ไข บุคลากรกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
15 พ.ย. 2563 19:07 ubn2 admin แก้ไข กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
15 พ.ย. 2563 19:06 ubn2 admin แก้ไข กลุ่มงานนิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและจัดการศึกษา
15 พ.ย. 2563 19:05 ubn2 admin แก้ไข กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา
15 พ.ย. 2563 19:05 ubn2 admin แก้ไข บุคลากรกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
15 พ.ย. 2563 19:04 ubn2 admin แนบ ann.jpg กับ บุคลากรกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา