กลุ่มงานนิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและจัดการศึกษา

กลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบการบริหารจัดการศึกษา


มีหน้าที่

      1. ส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดการะบวนการเรียนรู้ ได้แก่ รวบรวม จัดทำ ระบบข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับพัฒนาระบบการนิเทศ และการจัดการะบวนการเรียนรู้  ศึกษาสภาพปัญหา ความต้องการ ของการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้  จัดทำแผนการส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศ และการจัดกระบวนการเรียนรู้  ดำเนินการนิเทศโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน และ  โครงการเป็นฐาน และ ดังนี้  (1)   การนิเทศโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน เช่น ส่งเสริมฝ่ายบริหารเป็นหลักในการนิเทศภายใน ส่งเสริมครูเป็นผู้สร้างกัลยาณมิตร  นิเทศภายใน ส่งเสริมเครือข่ายการนิเทศครูต้นแบบ ครูแกนนำ ผู้ปกครอง ชุมชน และภูมิปัญญา ส่งเสริมการนิเทศภายนอก รวมทั้งส่งเสริมการนิเทศที่มีการรวมพลังจากทุกฝ่าย  (2) การนิเทศโดยใช้โครงการเป็นฐาน เช่น โครงการนำร่อง (Pilot Study) โครงการร่วมพัฒนา (Joint Project) เป็นต้น    จัดทำสรุปรายงานและเผยแพร่เทคนิคการนิเทศ  และการจัดการะบวนการเรียนรู้ที่ประสบผลสำเร็จ

      2. ส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศของเขตพื้นที่การศึกษาสถานศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและชุมชน  ได้แก่  ประสานการจัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศ เกี่ยวกับเครือข่ายการนิเทศในเขตพื้นที่การศึกษาจัดทำแผนการส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศในเขตพื้นที่

การศึกษาและสถานศึกษา  ดำเนินการและร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพัฒนาเครือข่ายการนิเทศในรูปแบบต่าง ๆ ที่หลากหลาย  พัฒนาห้องเรียน หรือสถานศึกษา ให้เป็นแหล่งเรียนรู้   จัดตั้งและดำเนินการในรูปแบบของเครือข่ายชุมชน  จัดเวทีวิชาการให้มีการแลกเปลี่ยน

เรียนรู้  จัดเครือข่ายบุคคล เช่น ครูแกนนำ ครูต้นแบบ ครูแห่งชาติ เป็นต้น จัดทำสรุปรายงาน และเผยแพร่เทคนิค วิธีการ สื่อ เครื่องมือ 

หรือรูปแบบเครือข่ายการนิเทศ

       3. ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารและการจัดการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา  ได้แก่  จัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการนิเทศและติดตามการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา ศึกษาวิเคราะห์และจัดทำเกณฑ์ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ ในการบริหารและการจัดการศึกษา  ดำเนินการนิเทศ ติตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา  สรุปผลการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล และจัดทำรายงานเผยแพร่

       4. ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา  ได้แก่ ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์สภาพปัญหาเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา  ดำเนินการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา  การพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา  การนิเทศ ติดตาม ประเมินผล  การพัฒนาเครือข่ายการนิเทศ  สนับสนุน ส่งเสริม และเผยแพร่การวิเคราะห์ วิจัย เกี่ยวกับการพัฒนาระบบการบริหารและการจัดการศึกษา