กลุ่มงานวัดผลและประเมินผลการศึกษา

กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา

 มีหน้าที่

       1. ส่งเสริมการวัดและประเมินผลการศึกษา ได้แก่ ส่งเสริมให้ครูพัฒนาตนเอง โดยศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับวิธีการวัดผล และประเมินผลการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย   ส่งเสริมและพัฒนาผู้บริหาร ครูให้ใช้วิธีการที่หลากหลายในการวัดและประเมินผลในสถานศึกษาทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย  ศึกษา วิเคราะห์ รูปแบบ วิธีการในการพัฒนาแนวทางการวัดผลกและประเมินผลในสถานศึกษาทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย  จัดทำคู่มือการวัดผลเทียบโอนผลการศึกษาสำหรับการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย

      2. ส่งเสริมเสริมและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลการศึกษา ได้แก่ รวบรวมเครื่องมือการวัดและประเมินผลการศึกษา ศึกษา วิเคราะห์ เครื่องมือวัดผลและประเมินผลที่มีผู้จัดทำแล้ว คัดเลือกให้เหมาะสมกับเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา  จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลให้ครอบคลุมด้านต่อไปนี้   (1) เครื่องมือวัดและประเมินผลตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ (2)  เครื่องมือวัดผลและประเมินผลตามประเภทของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (3) เครื่องมือวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง (4) เครื่องมือวัดผลและประเมินผลคุณลักษณะที่พึ่งประสงค์ (5) เครื่องมือวัดผลและประเมินผลความสามารถในการอ่าน คิด วิเคราะห์ และการเขียน สื่อความ (6)  บริการเครื่องมือวัดและประเมินผลทางการศึกษาแก่สถานศึกษา

       3. ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล การวัดและประเมินผลการศึกษา ได้แก่ (1) ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการศึกษา  (2) ดำเนินการ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการศึกษา (3)  จัดทำรายงาน การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการศึกษา (4)เผยแพร่ผล การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการศึกษา

       4.  จัดสอบทางการศึกษา  ได้แก่  ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เกี่ยวกับระบบ วิธีการ เครื่องมือวัดและประเมินผล การศึกษา  วางแผนการทดสอบทางการศึกษา ให้ครอบคลุมสาระการเรียนรู้ ทั้ง 8 กลุ่มสาระของสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กำหนดแนวทางในการทดสอบทางการศึกษา ให้สอดคล้องตามที่กระทรวงศึกษาธิการและสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติกำหนด   ประสานความร่วมมือกับสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ  ดำเนินการทดสอบทางการศึกษาและให้บริการสอบวัดความรู้ ความสามารถให้กับนักเรียน  พัฒนาคลังข้อสอบมาตรฐานการศึกษา  จัดสร้างโปรแกรมเก็บข้อมูลคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนทุกกลุ่มสารระการเรียนรู้