กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และนิเทศการศึกษา

กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา

มีหน้าที่

     1. พัฒนาระบบข้อมูล  และสารสนเทศ ได้แก่ ดำเนินการให้มีฐานข้อมูลด้านวิชาการ บริหารงานบุคคล บริหารงบประมาณ และบริหารงานทั่วไป ของเขตพื้นที่การศึกษา   รวบรวม วิเคราะห์ และบันทึกข้อมูลทางด้านวิชาการ ด้านบริหารงานบุคคลด้านบริหารงานงบประมาณ และด้านบริหารงานทั่งไป ในระบบฐานข้อมูล   ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน  เผยแพร่ข้อมูลในระบบเครือข่ายและ  Internet   รายงานผลการวิเคราะห์ ข้อมูลต่อคณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา

     2. วางแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ได้แก่ รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและการจัดการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา จัดทำแผนยุทธศาสตร์การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา  เสนอแผนยุทธศาสตร์ต่อคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา  ประสานงานกับคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาเพื่อดำเนินการตามแผน

     3. งานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ได้แก่ รวบรวม ประมวล วิเคราะห์ข้อมูลจากเครื่องมือการนิเทศ ติดตาม และประเมนผลการบริหารและการจัดการศึกษาจัดทำสรุปและรายงานผลการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาต่อคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาต่อคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา