ดาวน์โหลดเกียรติบัตร

เกียรติบัตรอบรม DLTV 65

เกียรติบัตรอบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูประถมศึกษาปีที่ 1-3 และ 4-6 Coding Online for Grade (C4T–6) 65

                  ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือต่าง ๆ 

เอกสารคู่มือต่าง ๆ