ข่าวประชาสัมพันธ์

ส่งข่าวประชาสัมพันธ์ได้ที่นี่!.....

         รายงานผลประเมินคุณภาพทางการศึกษา ( O-Net, NT, RT) 2566

          กิจกรรมการนิเทศเปิดเรียนปีการศึกษา 1/2567

          กิจกรรมการปีการศึกษา 2567

          กิจกรรมการนิเทศเปิดเรียนปีการศึกษา 2/2566

          กิจกรรมการอบรมปีการศึกษา 2566

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การนำผลการทดสอบระดับชาติ O-NET  ปีการศึกษา 2565ไปใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา

การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรผู้ดำเนินการคัดกรองทางการศึกษา 2566

การอบรมเชิงปฏิบัติการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทางบ้านวิทยาศาสตร์น้อย 2566

         รายงานผลประเมินคุณภาพทางการศึกษา ( O-Net, NT, RT) 2565 

           การประเมินคุณภาพทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน( O-Net) 2565 

ในวันเสาร์ที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา สนามสอบ สพป.อบ.2  มีการประเมินคุณภาพทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน( O-Net) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนในสังกัด สพป.อบ.2  ปีการศึกษา 2565  ดำเนินการตามระเบียบว่าด้วยแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการทดสอบ พ.ศ. 2557 ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 

        สรุปผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70

สรุปผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่ 70 จังหวัดร้อยเอ็ด

        งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 70

      ข่าวกิจกรรมการนิเทศฯ

แบบนิเทศการเปิดภาคเรียนที่ 2/2565

นิเทศ ติดตาม การเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2/2565
อำเภอกุดข้าวปุ้น

นิเทศ ติดตาม การเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2/2565
อำเภอนาตาล

นิเทศ ติดตาม การเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2/2565
อำเภอกุดข้าวปุ้น

นิเทศ ติดตาม การเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2/2565
อำเภอตระการพืชผล

นิเทศ ติดตาม การเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2/2565
อำเภอเขมราฐ

นิเทศ ติดตาม การเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2/2565
อำเภอเขมราฐ

          สารสนเทศกลุ่มนิเทศฯ

       เอกสารเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

บทคัดย่อ

 การพัฒนารูปแบบการนิเทศแบบเสริมพลังครูร่วมคิดพาทำเพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัยของครูปฐมวัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2

ผู้วิจัย นางสาวปริชมน กาลพัฒน์ ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

หน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 ปีการศึกษา 2564-2566


       การจัดการเรียนรู้ปฐมวัย

สารสนเทศการจัดการเรียนรู้ปฐมวัย

          การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV

        Obec Content Center

สพป.อบ2 ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาในสังกัดนำไปใช้เป็นสื่อในการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีทักษะการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้อย่างยั่งยืน

ผลงานที่โดดเด่นของครูผู้ใช้และสร้างสื่อการเรียนการสอนผ่าน Obec Content Center

การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูให้สามารถจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ

เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการอบรมมีทักษะและความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการบริหารและการจัดการเรียนการสอนได้

เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการอบรมมีทักษะและความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการบริหารและการจัดการเรียนการสอนได้

   คลิปวีดีโอกิจกรรม

                    เว็บไซต์ ศึกษานิเทศก์

                    ปฎิทินการนิเทศ

    สถิติผู้เข้าชม